Η θεωρία του Bruner

  • Οι εργασίες του Bruner παρουσιάζουν μεγάλη ευρύτητα και ποικιλία θεμάτων, αναφέρονται:
- κοινωνική και βιολογική θεμελίωση της εκπαίδευσης
- νοητική ανάπτυξη των παιδιών
- θέματα που αφορούν τη μάθηση
- το αναλυτικό πρόγραμμα
- τη διδασκαλία
  • Οι θέσεις του προκάλεσαν σοβαρές αλλαγές στη διδασκαλία και στο σχολικό πρόγραμμα στις ΗΠΑ αλλά και αλλού
ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ BRUNER:
«Ένα μάθημα μπορεί να διδαχθεί αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε παιδί, άσχετα από το στάδιο της ανάπτυξής του, αρκεί να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα που αυτό καταλαβαίνει»
- Έντονες συζητήσεις προκάλεσε η θέση αυτή
- Αμφισβήτηση της θέσης αυτής με βάση τα παρακάτω ερωτήματα: