ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΣΗ - EIΔΗ ΜΑΘΗΣΗΣ

· Ως μάθηση θεωρείται η νοητική διεργασία με την οποία το άτομο αποκτά νέες δεξιότητες και γνώσεις
· Το τι μαθαίνουμε προέρχεται από εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες και συμπεριλαμβάνει και τα εξής:
- Κανόνες

- Κώδικες

- Γνώσεις

- Πληροφορίες
· Η μάθηση δεν είναι αποδοχή, αλλά πρόσκληση στο μαθητή να ακούσει, να δει και να στοχαστεί (Oakeshott, 1989)
· Ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που διευκολύνει τη μάθηση των μαθητών του (Rogers, 1989)